Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Licencja na użytkowanie programu Grafik

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU GRAFIK.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA PODPORZĄDKOWANE JEST WARUNKOM NINIEJSZEJ LICENCJI. UŻYCIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE WARUNKI TEJ LICENCJI ZOSTAŁY PRZEZ CIEBIE PRZYJĘTE. UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z OPROGRAMOWANIA PODLEGA POSTANOWIENIOM OKREŚLONYM W TEJ UMOWIE. JEŻELI NIE PRZYJMUJESZ WARUNKÓW TEJ UMOWY, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z TEGO OPROGRAMOWANIA I JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO USUNIĘCIA GO.

UWAGA: TO OPROGRAMOWANIE JEST CZASOWO OGRANICZONĄ WERSJĄ I Z TEGO POWODU POD KONIEC JEJ OKRESU OPROGRAMOWANIE PRZESTANIE DZIAŁAĆ (TAK JAK OKREŚLONO PONIŻEJ).

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie jest własnością Arkadiusza Leśniaka (www.rabasoft.com) nazywanego dalej Właścicielem, który posiada do niego prawa autorskie. Twoja licencja nie przyznaje Ci żadnego tytułu własności, ani udziału w oprogramowaniu i nie stanowi aktu sprzedaży jakichkolwiek praw do oprogramowania. Może ono być użytkowane tylko na warunkach określonych niniejszą umową. Użytkownik otrzymuje licencję na korzystanie z oprogramowania.

Właściciel udziela niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie w określonym terminie oprogramowania wyłącznie w formie wykonywalnej lub kodu wynikowego, wyłącznie na użytek prywatny lub wewnątrz firmowy. Licencja upoważnia użytkownika do wykorzystania oprogramowania na lub w połączeniu z maksymalną liczbą komputerów, określoną w zamówieniu na oprogramowanie.

Użytkownik ani - za pozwoleniem użytkownika - strona trzecia nie mają prawa do: (I) powielania oprogramowania w celu innym niż archiwizacja i odzyskiwanie danych; (II) instalacji oprogramowania na większej liczbie komputerów niż określona w zamówieniu na oprogramowanie; (III) wykorzystywania klucza licencyjnego dostarczonego przez Właściciela na większej liczbie komputerów niż określona w zamówieniu na oprogramowanie; (IV) ujawniania jakiegokolwiek klucza licencyjnego stronie innej niż Właściciel; (V) publikowania oprogramowania lub jakiegokolwiek klucza licencji; (VI) stosowania inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji, tłumaczenia, rekonstrukcji, transformacji lub wydobywania oprogramowania lub jego części; (VII) zmian, modyfikacji lub jakichkolwiek ingerencji w oprogramowanie; (VIII) przenoszenia, zestawiania, wypożyczania, rozpowszechniania lub udzielania podlicencji na oprogramowanie; (IX) instalowania Programu na Serwerze Usług Terminalowych lub na jakimkolwiek innym serwerze lub w środowisku wirtualnym, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do Programu jakiejkolwiek innej osobie niż Użytkownik.

Właściciel może dostarczyć w trakcie terminu obowiązywania licencji aktualizacje oprogramowania. Aktualizacje we wszystkich celach określonych tą umową, będą uważane za oprogramowanie. W żadnym wypadku Właściciel nie jest zobowiązany do dostarczania aktualizacji po wygaśnięciu lub zakończeniu obowiązywania tej umowy i według własnego uznania może zakończyć aktualizowanie którejkolwiek wersji oprogramowania.

Właściciel dziękuje z góry za komentarze użytkowników na temat oprogramowania, w tym uwagi dotyczące awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania oprogramowania oraz sugestie dotyczące dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian. Komentarze i sugestie prosimy kierować na adres rabasoft@rabasoft.com. Właściciel nie jest zobowiązany do odpowiedzi lub reakcji na jakiekolwiek komentarze lub sugestie.

Termin obowiązywania tej umowy rozpoczyna się z dniem pobrania oprogramowania lub nabycia go w inny sposób i trwa do momentu określonego przez użytkownika w zamówieniu na oprogramowanie. Jeżeli możliwe jest wznowienie licencji, Właściciel dostarczy powiadomienie o możliwości zakupu wznowienia po bieżącej cenie. Początkowy termin i wszelkie zakupione wznowienia określane są w tej części umowy jako "Termin".

Z chwilą wygaśnięcia lub zakończenia tej umowy, użytkownik zaprzestaje użytkowania oprogramowania. Właściciel może zaprzestać tworzenia aktualizacji dostępnych dla użytkownika, a oprogramowanie może przestać funkcjonować.

Licencja ta rozróżnia i obejmuje dwie formy niniejszego oprogramowania. Pierwszą formą jest tzw. Wersja Demonstracyjna, która dostępna jest nieodpłatnie i posiada określone ograniczenia funkcjonalne. Druga forma to Wersja Zarejestrowana, która jest dostępna tylko dla użytkowników zarejestrowanych, którzy poprzez zakup Licencji tej wersji nabyli prawo do korzystania ze wszystkich możliwości oprogramowania. Forma oprogramowania jest jasno określona w samym oprogramowaniu. W oknie informacyjnym programu ("O programie") - w przypadku wersji pełnej oprogramowania - widnieje napis "Wersja zarejestrowana" oraz "Kopia zarejestrowana dla: ...". W Wersji Demonstracyjnej w tym samym oknie widnieje napis "Wersja Demonstracyjna".

Wersja Demonstracyjna jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Właściciela. Posiada ograniczenia polegające na znacznym skróceniu czasu funkcjonowania, lecz mimo to pokazuje wszystkie możliwości Programu. Ograniczenia mają na celu zachęcić osobę, która otrzymała i korzysta z tej formy oprogramowania do zakupu Wersji Pełnej Oprogramowania nieposiadającej takich ograniczeń. Zabrania się korzystania z Wersji Demonstracyjnej w celach komercyjnych.

Właściciel gwarantuje każdemu wolny i nieodpłatny dostęp do Wersji Demonstracyjnej. Zezwala również na rozpowszechnianie jej na dowolnym medium, w tym w publikacjach prasowych lub na serwisach internetowych, z zastrzeżeniem, że podmiot rozpowszechniający nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści materialnych i powiadomi o tym fakcie Właściciela programu. W przypadku rozpowszechniania Wersji Demonstracyjnej Oprogramowania podmiot ten powinien odtworzyć wszelkie prawa autorskie oraz dołączyć niniejszą licencję do każdej sporządzonej przez siebie kopii.

Z chwilą nabycia Wersji Pełnej Oprogramowania Użytkownik dokonuje tzw. Rejestracji Oprogramowania i otrzymuje Klucz Licencyjny i prawo do korzystania z oprogramowania na takiej liczbie komputerów, jaka została określona w zamówieniu na oprogramowanie. Rejestracja przeprowadzana jest przy użycia specjalnego Klucza Rejestracyjnego otrzymanego w chwili zakupu. Klucz ten jest unikalny dla każdego Użytkownika i jego rozpowszechnianie jest zabronione.

Odsprzedaż, kopiowanie, wypożyczanie, wynajmowanie, wydzierżawianie, a także udostępnianie oprogramowania w sieciach komputerowych są zabronione. Z oprogramowania można korzystać tylko na komputerze, na którym jest ono zainstalowane. Nie jest dozwolone przekazywanie jakichkolwiek praw do produktu będącego przedmiotem tej licencji jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w żadnej formie.

Niniejsza umowa może zostać zmodyfikowana lub zmieniona w całości lub w części i dostarczona Użytkownikowi wraz z nową Umową Licencyjną.

PRZY OPRACOWYWANIU OPROGRAMOWANIA DOŁOŻONO WSZELKICH STARAŃ, ABY FUNKCJONOWAŁO ONO ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI. NIEMNIEJ JEDNAK WŁAŚCICIEL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA POPRAWNE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDY, UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH I INNYCH NIEWYMIENIONYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB POWSTAŁYCH W TRAKCIE JEGO UŻYTKOWANIA. KAŻDY, KTO ZDECYDUJE SIĘ KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA CZYNI TO TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ TEGO STANU RZECZY.

(C) Rabasoft 2012-24